Dokumentace pro program Nová zelená úsporám 2013

 

 

Program Nová zelená úsporám 2013 byl k 13.6.2013 vyhlášen, pro přesné znění programu prosím využijte   www.nzu2013.cz 

Podporována jsou tato opatření:

 

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.1, A.2 a A.3 - míra podpory 30, 40 a 55 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Je nutné provést opatření pro ochranu rorýse obecného a netopýrů.

Výše způsobilých nákladů je omezena maximální částkou např. zateplení stěn 1.300,- Kč/m2.

 

B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory prvního řádu: B.1 a B.2 – podpora 400 tis. Kč a 550 tis. Kč

 

Projektová dokumentace a energetický posudek musí být zpracovány detailně viz. požadavky programu Příloha II. Článek 3.

 

C Efektivní využití zdrojů energie

C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

 

Podporované výměny zdrojů tepla platí pro tuhá paliva - uhlí černé a hnědé, brikety, koks a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva – mazut. 

Nové zdroje teple na palivo – biomasa, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle.

 

C.3 - Instalace termických solárních systémů

C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 

D Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

D.1 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A – 10.000,- Kč

D.2 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A – 5.000,- Kč

D.3 - Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B - 35.000,- Kč

D.4 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2 - 5.000,- Kč

 

E Bonus za kombinaci vybraných opatření

Oblast podpory E je rozdělena do třech podoblastí E.1, E.2 a E.3 se shodnou výší bonusu - 10.000,- Kč.

Podporované kombinace:

E.1      A + C.3

            A + C.3 + C.4

E.2      A + C.1 + C.3

            A + C.1 + C.3 + C.4

E.3      C.3 + C.1

 

Dotace se vztahuje na opatření provedená po 1.1.2013. Velikost domu je omezena na podlahovou plochu 350 m2.

Žádost je nutné doložit dokladem o projednání záměru s příslušným stavebním úřadem a dle jeho požadavku zajistit stavební povolení, ohlášení stavby.

Po dobu 10 let musí příjemce podpory zachovat účel užívaní objektu a podmínky programu.

 

Zahájení příjmu žádostí je od 12.8.2013, ukončení do 29.11.2013 nebo vyčerpání prostředků.

 

Finanční prostředky zatím uvolněné pro program jsou omezené ve výši 1,0 mld Kč a budou přidělovány dle pořadí jednotlivých žádostí.

 

 

Na základě mých zkušeností se zpracováváním projektů pro předchozí program Zelená úsporám je třeba  projekt zpracovat velice detailně. Tím se předejde problémům s opravami projektu při odsouhlasení Fondem, riziku nepřiznání dotace, nebo případným postihům po realizaci akce s vyplacením dotace a to vrácením části nebo celé dotace s penálem.

 

Základní podkladem projektu jsou stavební výkresy stávajícího stavu domu tj. půdorysy, řezy, pohledy s vyznačením obytné plochy a skladeb jednotlivých obvodových konstrukcí. Jako podklad pro vypracování slouží stávající dokumentace objektu a jeho doměření. Tyto stavební výkresy musí odpovídat skutečnému stavu objektu a ten by měl být v souladu se stavem, který byl pro objekt povolen stavebním úřadem. Pokud došlo na objektu ke změnám, které  nebyly projednány a povoleny stavebním úřadem je třeba tento stav u stavebního úřadu napravit, tak aby při případné kontrole Fondem nevznikaly problémy.

Na základě stavebních výkresů je zpracován detailní energetický výpočet s návrhem variant možných úprav konstrukcí s vyznačenou úsporou tepla na vytápění. Tento výpočet musí být detailní a kompletní, Fond kontroloval v předchozím programu jednotlivé výpočty na úrovni desetin až setin jednotlivých čísel.

V současnosti není přizpůsoben výpočtový software pro zpracování energetických posudků.

 

Všechny mnou zpracované projekty pro předchozí program Zelená úsporám byly úspěšné a bez připomínek Fondem akceptované.
 

    RODINNÉ DOMY ZATEPLENÍ

 

     X. 2010 RD rekonstrukce U Borků čp. 659 Kolín 

        - Zelená úsporám dotace 250 tis Kč

    

    I X. 2010 RD rekonstrukce čp. 425 Nový Hradec Králové 

        - Zelená úsporám dotace 89 tis Kč

 

    III. 2010 RD rekonstrukce Nechanice

        - Zelená úsporám dotace 280 tis Kč

 

    X. 2009 RD rekonstrukce Východní čp. 121 Hradec Králové

        - Zelená úsporám dotace 102 tis Kč

 

   IX. 2009 RD Černožice výměna oken

        - Zelená úsporám dotace 95 tis Kč

 

 

 

    RODINNÉ DOMY NOVOSTAVBY V PASIVNÍM STANDARTU

  

    V. 2010 RD pasivní novostavba Jeníkovice

        - Zelená úsporám dotace 300 tis Kč (dokumentace schválena Fondem, dotace nečerpána dům prodán před dokončením)

    

    XI. 2009 RD pasivní novostavba Sportovní ulice Třebechovice pod Orebem

        - Zelená úsporám dotace 300 tis  Kč

 

 

 

    BYTOVÉ DOMY

   

     X. 2010 Zateplení a regenerace bytového domu Na magistrále čp. 683-685 Kolín 

        - Zelená úsporám dotace 0,81 mil Kč

 

    X. 2010 Zateplení a regenerace bytového domu K.H.Borovského 53 Žacléř 

        - Zelená úsporám dotace 0,52 mil Kč

 

    IX. 2010 Zateplení a regenerace bytového domu čp. 263 Josefův důl

        - Zelená úsporám dotace 0,33 mil Kč

        

    V. 2010 Zateplení a regenerace panelového bytového domu Závodu Míru 1886 Pardubice

        - Zelená úsporám dotace 9,1 mil Kč

    

    V. 2010 Zateplení a regenerace panelového bytového domu Těsnohlídkova 1554-1556 Čáslav 

        - Zelená úsporám dotace 2,6 mil Kč

 

    V. 2009 Zateplení a regenerace bytového domu Průmyslová čp. 1128a, b Hradec Králové

        - Zelená úsporám dotace 2,26 mil Kč

 

    II. 2010 Zateplení a regenerace panelového bytového domu Alfonse Muchy 820-822 Letohrad 

        - Zelená úsporám dotace zateplení 5,1 mil Kč, solární ohřev TV 1,6 mil Kč (nerealizováno)

 

    I. 2010 Zateplení a regenerace panelového bytového domu U stadionu 570-571 Česká Třebová 

        - Zelená úsporám dotace 1,7 mil Kč

 

    XI. 2009 Zateplení a regenerace panelového bytového domu Dělnická 786 - 791 Kolín 

        - Zelená úsporám dotace 9,3 mil Kč

 

    XI. 2009 Zateplení a regenerace bytového domu Vlčnovská čp. 563 Chrudim 

        - Zelená úsporám dotace 0,35 mil Kč

 

    X. 2009 Zateplení a regenerace panelového bytového domu Tylova 1005-10 Mladá Boleslav

        - dokumentace pro program Zelená úsporám dotace 5,8 mil Kč

 

    VII. 2008 Zateplení a regenerace panelového domu Horákové 1073 - 1076 Hradec Králové

        - Zelená úsporám dotace 3,6 mil Kč